הורים וילדים image
דברי חכמים בנחת נשמעים
הדיון בפרק השני במסכת שבת, שעוסק בהכנות שיש לערוך בבית לפני כניסת היום, הוא גם דיון עקרוני באווירה שצריכה לשרור בין בני הבית בערב שבת ובכלל. אני מקווה שכמו חכמי הגמרא, גם בימינו ילמדו בני אדם לנהוג בביתם בניחותא (מסכת שבת, דף לד ע"א)

קריעת כיוון
מי מחויב בקריעת הבגד לאות אבל ומתי? על היחס בין מוות, קשרי משפחה וספר תורה שנשרף (מסכת שבת, דף קה ע"ב)

בין מורה למורא
האם מותר לרב ללמד הלכה במקום בו שוכן רבו? אני שוב מוכיחה שפשטות היא לא בדיוק אחת מהתכונות המובהקות של התלמוד
(מסכת עירובין, דף סב ע"ב)

איזהו בית?
מה משפיע יותר על הגדרת מקום כ"בית" – חופש הבחירה היכן למקם את התחום הספציפי, או החופש לבחור מה, איך וכמה לעשות בתוכו? (מסכת עירובין, עב ע"ב-עג ע"א)

שאלה של הקשר
חכמים אמנם התירו ליהנות ממה שמוגדר כאיסור הנאה בשעת הסכנה, אך האם אפשר לומר שהם התירו גם בשעה שאין סכנה? (מסכת פסחים, דף כה ע"ב)

בנים כאבות
תהליך ההזדקנות של ההורים מוביל לעיתים לחילוף תפקידים בין ההורה לילד. האב, שהיה עד כה מקור לכוח, זקוק לפתע לתמיכה
(מסכת קידושין, דף לא ע"ב)

ילדים טובים
האם הקשר בין הורים וילדים תלוי במעשים ובהתנהגות של כל צד? האם כשאנחנו מתנהגים כ"ילדים רעים" אנחנו עדיין נחשבים
"לבנים טובים"? הדף השבועי בסשן משפחתי (מסכת קידושין, דף לו ע"א)

השליח הבוגד
מעשה בחסיד שהלך לקדש אישה עבור בנו. פגש בה - ובמקום לחתן אותה עם בנו - נישא לה בעצמו (מסכת קידושין, דף נט ע"א)

מאין באת
"מי אני?" "מאין באתי?" הן שאלות המעצבות את זהותו הפרטית של אדם. השאלה "הלנו אתה אם לצרינו?" מקרבת ומרחיקה
בין אנשים ומציירת מעגלים של זהות קהילתית, עדתית ולאומית (מסכת קידושין, דף עא ע"ב)

עוף גוזל
כמו כל הורה, גם אלוהים יודע שילדיו לא יוכלו להיות בוגרים, ריבוניים ואחראים לגורלם בלי התנתקות מסוימת ממנו
(מסכת בבא מציעא, דף נט ע"ב)

קשה להשגה
בין הלומדים לתורה יש מערכת יחסים רומנטית, ששיאה באהבה הדדית. התורה היא אהובה מתסכלת במיוחד ומסע החיזור
אחריה קשה ומתיש - מה צריך לעשות אדם כדי לשבות את לבה? (מסכת בבא מציעא, דף פה ע"א)

עוף, גוזל (2)
דיון על קניין שובך וגוזלים מעלה שאלות על מערכות היחסים הטרגיות שבין אמהות ובנות ובין הורים וילדים
(מסכת בבא בתרא, דף פ ע"א)

פה קבור הכאב
אפילו אם אדם ימכור את חלקת הקבר שלו משטח הקבורה המשפחתי – הוא לא יצליח להרחיק מעליו את אבותיו.
תיקון אחרי המוות (מסכת בבא בתרא, דף ק ע"ב)

תהודת אחריות
לשאלת האחריות של אבות למעשי צאצאיהם וחינוכם יש גם צד הפוך - אחריות הבנים לקודמיהם (מסכת בבא בתרא, דף קט ע"ב)

שובר שוויון
כאשר האב נפטר והנכסים מתחדדת שאלת חלוקת הירושה (מסכת בבא בתרא, דף קמ ע"ב)

לבער קוצים מן הכרם
לפני מותה ביקשה אמם של בני רוכל להעניק לבתה חפץ יקר על חשבון בניה. חכמים הכירו בתוקפה של הורשה זו, אבל זאת רק
משום שהתייחסו אליה כאל עונש לבנים (מסכת בבא בתרא, דף קנ"ו ע"ב)

עיר ואם
מדוע אמהותיהם של הכוהנים הגדולים דואגות לרוצחים שנמלטו לערי המקלט ועד לאן מגיעה אחריותם המוסרית
של המנהיגים לציבור? (מסכת מכות, דף יא ע"א)

אל תתפתו לזרים
יפתח הקריב את בתו, מישע זבח את בנו ואברהם עקד את בנו – המעשה הנורא הועיל לשלושתם. האם קורבן אדם הוא
רצון האל? (מסכת עבודה זרה, דף נה ע"א)

צער השתיקה
את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק? השלמה עם רוע הגזירה?
או אולי התרסה? (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

על אילנות ויוחסין
האם די בזכות אבות כדי להבטיח את מעמד הצאצאים? מומלץ, גם למי שיכול להיתלות באילנות גבוהים, להיזהר שלא ליפול מהם
(מסכת מנחות, דף נג ע"א)

בשר מבשרה?
השחיטה מעוררת דיון בדבר משמעות החיים של מי שנגזר עליו מראש לשמש כמאכל לבני האדם. ניסיון להפיח חיים
בסיפור המצמרר על גורלו של עגל שנולד לאחר שחיטת אמו (מסכת חולין, דף עה ע"ב)

ימים יגידו
אחת ההגבלות המוטלות על עבודת הקורבנות היא האיסור לשחוט את הבהמה וולדה באותו יום. אני בוחנת האם מאחורי
הפסיקה ניצבים מניעים מוסריים או הלכתיים ואיך מתנהל המאבק ביניהם (מסכת חולין, דף פג ע"ב)

בכור, המהפכה
אב, שככל הנראה לא ראה בפדיון בנו מעשה שיש בו משמעות אמיתית לחייו, לא היה מוכן לתת מכספו מתנה לכוהן.
אני מנסה להבין אותו ומבררת האם גם לאחר חורבן בית המקדש יש משמעות לטקס הידוע (מסכת בכורות, דף נא ע"ב)

עורה של תורה
מדוע ביקש ר' יהושע לקבוע כי עורה של בהמה מתה יכול לשמש כ"תחליף אם" לולד? אני נפרדת ממסכת בכורות עם הרהורים על
התורה כחפץ מעבר ועל הקשר שבין מוות לחיים חדשים (מסכת בכורות, דף נז ע"ב)

על אב ואהבה
 בתנאים מסוימים בן יכול לגאול שדה שהותיר אביו, אך מה הדין לגבי הבת? אני מבררת מדוע גם כאן האישה היא ה"אחר"
(מסכת ערכין, דף כה ע"ב)

להרבות טוב בעולם
השליט אלכסנדרוס שואל את זקני הנגב איך זוכים באהדת הקהילה, והם עונים לו בדיוק ההפך ממה שהוא חושב. אני חושבת
על מה שלמדו הצעיר והזקנים מהמפגש הבין-דורי (מסכת תמיד, דף לב ע"א)

צחוק מעבודה
שאלתו של ר' ירמיה לר' זירא בעניין אשה שיולדת בהמה לוקחת את הדיון התלמודי במסכת נידה עד לקצה האבסורדי שלו.
האם זו התחכמות או טיפשות, והאם יש כאן ניסיון להצחיק את רבו או לגלוג על עצם הדיון ההלכתי? (מסכת נידה, דף כג ע"א)

הכלה המשוחררת
ישנם מקרים שבהם הדיון ההלכתי היבש מופיע בבית המדרש בדמות אדם, חיה ונושמת. כך קרה עם בתו של ר' ישמעאל המנוח,
שבדיון במסכת נידה ביקשה את עזרת חבריו להשתחרר מנישואין שנכפו עליה בעודה קטנה (מסכת נידה, דף נב ע"א)