הנח לרגליי ללכת למקום שליבי אוהב

שירים . תפילות . מאמרים . דרשות

ברכה לפתיחת לימוד


ברכה לפתיחת לימוד
אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת, וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה.
פתח ליבנו אל תורתך הנשמעת בכל קול, והאר עינינו לראות צלמך, הנגלה בכל אדם.
שמחנו בלימוד, בגילוי ובחידוש.
והשרה עלינו רוח טובה להבין ולהשכיל לשמוע, ללמד וללמוד.
תן בליבנו אהבה ושלום, למען נלמד זה מזו, נלמד זה את זו ונרבה שלום בעולם.

הדף השבועי


דפים למסכת פסחים:

הנרות הללו (מסכת פסחים, דף ז ע"ב-ח ע"א)
על עכברים ואנשים (מסכת פסחים, דף י ע"א).
אל תקרא לי אח (מסכת פסחים, דף כא ע"א)
שאלה של הקשר (מסכת פסחים, דף כה ע"ב)
לידיעת החולמים (מסכת פסחים, דף לד ע"א)
המרדף אחר המרור המושלם (מסכת פסחים, דף לט ע"א)
סוגיות בשאלת הנוסע המתמיד (מסכת פסחים, דף נא ע"א)
ותודה לתודוס (מסכת פסחים, דף נג ע"ב)
אם ננעלו (מסכת פסחים, דף סד ע"ב)
המדריך המקוצר לבחירת מנהיג (מסכת פסחים, דף סו ע"א)
בין הפנים לחוץ  (מסכת פסחים, דף פה ע"ב)
עניין של טעם (מסכת פסחים, דף קד ע"א)
ברשות עצמם (מסכת פסחים, דף קיג ע"א)
האדון והעבד (מסכת פסחים, דף קטז ע"א)


לטורים של הדף השבועי לפי מסכת...
לטורים של הדף השבועי לפי נושא...
הדף השבועי

שירים


יום הגשמים
ליא"ש

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כַיּוֹם
שֶׁנִבְּרְּאוּ שָּמַיִם וָּאָּרֶׁץ
קָּח אֵת הַיּוֹם הַזֶׁה
וַעֲשֵה אוֹתוֹ
הַתְּחִלָּה
גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים שֶׁאֲפִילוּ
פְּרוּטָּה שֶׁבַכִיס
מִתְּבָּרֶׁכֶׁת בוֹ
וְּשוֹלַחַת שֹׁרָּשִים אֶׁל תַחְּתִית
הַמִכְּנַָּסַיִם
וּמַנְּבִיטָּה עַצְּמָּהּ
לִצְּמֹׁחַ .
פְּרוֹט אֵת הַיּוֹם הַזֶׁה
לִבְּרָּכוֹת קְּטַנוֹת
וּזְּכֹׁר וּשְּמֹׁר
וְּתִתְּבָּרַךְ

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים שֶׁאֲפִילוּ
גְּיָּסוֹת פוֹסְּקוֹת בוֹ
עֲשֵה שָּלוֹם בַיּוֹם הַזֶׁה
תֵן לַמַיִם לִשְּטֹׁף
אֵת הַשְּנָּאוֹת, הַדָּם, הָּרַעַש
לְּרֶׁגַע קַל
הַפְּסֵק
גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כְּיוֹם
קִבוּץ גָּלֻיּוֹת
כַוֵֶּׁץ אֶׁת גָּלוּתְּךָ הַיּוֹם
הַרְּחֵב בֵיתְּךָ
הַיּוֹם
מִתַחַת לִמְּעִיל כָּבֵד
בַחֲסוּת הַמִטְּרִיָּּה
גַלֵה אֵת עַצְּמְּךָ
גַלֵה גַם לִי

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
מִתְּחִיַּת הַמֵתִים
דְּחֵה אֵת הַמֵתִים הַיּוֹם
הַיּוֹם חַיִּים
הַמַיִם הַטּוֹבִים יַרְּטִיבוּ
כָּל חֶׁלְּקָּה טוֹבָּה
וִיחַיְּּכוּ אוֹתְּךָ
וְּכָּל הַתֹׁם שֶׁלְּךָ
מִבַעַד לְּטִפוֹת שְּקוּפוּת יִזְּרַח
וִיְּטַפְּטֵף עָּלַי
חַיִּים

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כְּיוֹם שֶׁנִתְּנָּה בוֹ תוֹרָּה
הַיּוֹם
אַתָּה
פְּקַח יָּדֶׁיךָ
לְּקַבֵל

לעוד שירים...

צרו קשר


  • ירושלים, Israel