שירים


יום הגשמים
ליא"ש

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כַיּוֹם
שֶׁנִבְּרְּאוּ שָּמַיִם וָּאָּרֶׁץ
קָּח אֵת הַיּוֹם הַזֶׁה
וַעֲשֵה אוֹתוֹ
הַתְּחִלָּה
גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים שֶׁאֲפִילוּ
פְּרוּטָּה שֶׁבַכִיס
מִתְּבָּרֶׁכֶׁת בוֹ
וְּשוֹלַחַת שֹׁרָּשִים אֶׁל תַחְּתִית
הַמִכְּנַָּסַיִם
וּמַנְּבִיטָּה עַצְּמָּהּ
לִצְּמֹׁחַ .
פְּרוֹט אֵת הַיּוֹם הַזֶׁה
לִבְּרָּכוֹת קְּטַנוֹת
וּזְּכֹׁר וּשְּמֹׁר
וְּתִתְּבָּרַךְ

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים שֶׁאֲפִילוּ
גְּיָּסוֹת פוֹסְּקוֹת בוֹ
עֲשֵה שָּלוֹם בַיּוֹם הַזֶׁה
תֵן לַמַיִם לִשְּטֹׁף
אֵת הַשְּנָּאוֹת, הַדָּם, הָּרַעַש
לְּרֶׁגַע קַל
הַפְּסֵק
גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כְּיוֹם
קִבוּץ גָּלֻיּוֹת
כַוֵֶּׁץ אֶׁת גָּלוּתְּךָ הַיּוֹם
הַרְּחֵב בֵיתְּךָ
הַיּוֹם
מִתַחַת לִמְּעִיל כָּבֵד
בַחֲסוּת הַמִטְּרִיָּּה
גַלֵה אֵת עַצְּמְּךָ
גַלֵה גַם לִי

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
מִתְּחִיַּת הַמֵתִים
דְּחֵה אֵת הַמֵתִים הַיּוֹם
הַיּוֹם חַיִּים
הַמַיִם הַטּוֹבִים יַרְּטִיבוּ
כָּל חֶׁלְּקָּה טוֹבָּה
וִיחַיְּּכוּ אוֹתְּךָ
וְּכָּל הַתֹׁם שֶׁלְּךָ
מִבַעַד לְּטִפוֹת שְּקוּפוּת יִזְּרַח
וִיְּטַפְּטֵף עָּלַי
חַיִּים

גָּדוֹל יוֹם הַגְּשָּמִים
כְּיוֹם שֶׁנִתְּנָּה בוֹ תוֹרָּה
הַיּוֹם
אַתָּה
פְּקַח יָּדֶׁיךָ
לְּקַבֵל

לעוד שירים...