אבות ואמהות image
איזה מין אדם?
האם אדם הראשון היה כופר בעיקר או שמא חסיד גדול? (מסכת סנהדרין, דף לח ע"ב)

רוך וקושי
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול יופיה של רחל.
ואולי הפגם נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו? (מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)

אל תתפתו לזרים
יפתח הקריב את בתו, מישע זבח את בנו ואברהם עקד את בנו – המעשה הנורא הועיל לשלושתם.
האם קורבן אדם הוא רצון האל? (מסכת עבודה זרה, דף נה ע"א)

גיור מוגן
ההוקעה מחיק היהדות הולידה את אחד האויבים המרים של עם ישראל – עמלק. מה היה קורה אילולא השיבו את פניה של תמנע ריקם, ויותר מכך – מה היה קורה אילו היינו מרחיקים מעלינו עוד גרים שביקשו להצטרף לדת משה ואברהם? (מסכת סנהדרין, דף צט ע"ב)