בתוך בית המדרש image
הלב הנבון
מהי המשמעות של לימוד הגמרא ואיך היא קשורה לרוחבו של הלב? אני משיבה בהתרגשות... (מסכת עירובין, דף נג ע"א)

בין מורה למורא
האם מותר לרב ללמד הלכה במקום בו שוכן רבו? אני שוב מוכיחה שפשטות היא לא בדיוק אחת מהתכונות המובהקות של התלמוד
(מסכת עירובין, דף סב ע"ב)

הקרב על הקרדיט
כעסם של שני חכמים, שבמקור מכוון היה לדיוק התורה ולהבנתה, אולם הביא לקריעת הספר בו נכתבה – תוצאתו היא חורבן התורה עצמה. ומקום בו מוכנים להחריב את התורה "בשם התורה" הוא מקום של עבודה זרה (ירושלמי, שקלים מז ע"א; ב, ה).

נא להתנהג בהתאם
מה כואב יותר לתלמיד: שהמורה מתעלם ממנו או שהמורה בועט בו? שתי התגובות יוצאות מן הלב ונוגעות-פוגעות בלב; בשתיהן אין ניתנת תשובה ישירה לשאלה הנשאלת; ובשתיהן יש מסר חינוכי, אבל כזה שאינו מעודד לגמרי המשך למידה (ירושלמי, שקלים נא ע"א; ח, א)

ולא הדייקן מלמד
מי עדיף - מורה ידען וסקרן שאינו מדייק בהעברת החומר, או מורה דייקן שאינו מהווה מודל ללמדנות
(מסכת בבא בתרא, דף כא ע"א)

בכבוד רב
כיצד על תלמיד לנהוג כשהוא מגיע למסקנה שרבו טועה? (מסכת בבא בתרא, דף קל ע"ב-קל"א ע"א)

רגל פה רגל שם
מדוע החליטו חכמים להוציא את רבי ירמיה מבית המדרש, מה גרם להם להחזירו, ואיך קשור כל זה לגוזל של ציפור שנפל מהקן?
(מסכת בבא בתרא, דף קס"ה ע"ב)

זה שאינו יודע לשאול
את התלמיד החכם פלימו, ששאל שאלה מתריסה, הוציאו מחוץ לבית המדרש ואילו האב ששאל שאלה דומה קיבל מענה.
על גבולות הלגיטימיות של הקושיות שלנו (מסכת מנחות, דף לז ע"א)

שיחת חולין
הדיון הסוער בדבר הקשר שבין שחיטת בעל חיים לעקדת יצחק התנהל בכלל במקום אחר – בספסל האחורי של בית המדרש.
ככה זה כשמורה נכשל בהבנת צרכי תלמידיו (מסכת חולין , דף טז ע"א)

אם שותים לא מלמדים
למרות שרב פוסק כי בעת שכרות אסור להורות הלכה אך מותר ללמד, נדמה שהוא מעדיף להישאר פיכח. אני מבררת מה פשר התנהגותו, וכיצד היא קשורה לחג הפסח הבא עלינו לטובה (מסכת כריתות, דף יג ע"ב)

צחוק מהעבודה
שאלתו של ר' ירמיה לר' זירא בעניין אשה שיולדת בהמה לוקחת את הדיון התלמודי במסכת נידה עד לקצה האבסורדי שלו. האם זו התחכמות או טיפשות, והאם יש כאן ניסיון להצחיק את רבו או לגלוג על עצם הדיון ההלכתי? (מסכת נידה, דף כג ע"א)

קנה ובנה
בבית המדרש, כמו בחיים הזוגיים, מוטב לנהוג כקנה גמיש ולא כארז נוקשה (מסכת בבא מציעא, דף כ ע"א-ע"ב)

עוף גוזל
כמו כל הורה, גם אלוהים יודע שילדיו לא יוכלו להיות בוגרים, ריבוניים ואחראים לגורלם בלי התנתקות מסוימת ממנו
(מסכת בבא מציעא, דף נט ע"ב)

בכובד ראש
איך מייסדים היררכיות? איך מכריעים למשל מי ינהל את הדיון בישיבות הבבליות? עם הקושיות האלה אני נפרדת מסדר נזיקין.
(מסכת הוריות, דף יד ע"א)

קרב רב
הוויכוח בין החכם הבבלי רב חייא בר יוסף לבין האמוראים הארץ-ישראלים ריש לקיש ורבי יוחנן מראה, שלפעמים דיון הלכתי
הוא בעצם טורניר ספורט (מסכת חולין, דף נד ע"ב)

מלחמת מעמדות
מה משמעות הדיון התלמודי בביטול היררכיות כאשר עצם הדברים רוויים בקביעת היררכיות בין המתדיינים? אני נפרדת ממסכת כריתות בתקווה להרבות שלום בעולם (מסכת כריתות, דף כח ע"ב)

האתיקה של הניצחון
רבי יהודה בן נחמיה גבר על בר הפלוגתא שלו במחלוקת עקרונית, אך הפגין את השמחה באופן לא ראוי (מסכת מנחות, דף סח ע"ב)

קניין רוחני
גם רעיונות אפשר לגזול או לחלופין לתבוע עליהם בעלות. כשריש לקיש לקיש סמך את ידיו על תלמידו רבי אלעזר וחלק עמו
את מחשבותיו הוא סמך עליו שיביא את דבריו בשם אומרם (מסכת מנחות, דף צג ע"ב)