חטא ותשובה image
ברשות עצמם
הרווק, העני והעשיר מחויבים באותן המצוות כמו אחיהם ואסורים באותם האיסורים. העובדה שהם עומדים באלה וגם באלה אמורה להיות טריוויאלית. מדוע אם כן, דווקא הם זוכים להיות מוכרזים מפי אלוהים בעצמו? (מסכת פסחים, דף קיג ע"א)

הכתם
ההימנעות מדרישה לתיקון טעות כלל אינה מקילה עם הטועה, כי אם מביעה את ההנחה שאי אפשר לתקן את המעוות, ותוצאות הקלקול לעולם עומדות; ומי ש"מחליקים" לנו על טעותנו נתפסים בעינינו כ"טובים" אך רכותם גוזרת עלינו לשאת את משא הכישלון (מסכת יומא, דף סא ע"ב)

ילדים טובים
האם הקשר בין הורים וילדים תלוי במעשים ובהתנהגות של כל צד? האם כשאנחנו מתנהגים כ"ילדים רעים" אנחנו עדיין נחשבים "לבנים טובים"? הדף השבועי בסשן משפחתי (מסכת קידושין, דף לו ע"א)

הילד הרע
התלמוד בוחר להציף גם את הקול המתלבט, השואל, המערער על הסדר האלוהי (מסכת קידושין, דף לט ע"ב)

חזרה בתשובה בסימן שאלה
לשור מועד שנקשר כראוי ובכל זאת הזיק יש פתרון אחד: מוות. האם כך יש לנהוג גם עם אנשים רעים וחוטאים שחוזרים לסורם, או שמא יש לנו עדיין מידה של אחריות כלפיהם? (מסכת בבא קמא, דף מו ע"א)

אפשר גם אחרת
האם אדם יכול להשתנות, לתקן את דרכיו ולהיוולד מחדש, ואולי לעולם לא יוכל להיפטר ממשא חייו הקודמים (מסכת בבא קמא, דף סה ע"ב-סו ע"א)

בוקר טוב אליהו
אליהו, הנביא שהרג את נביאי הבעל נשלח למסע שגרם לו להחליף את הקנאות בתיקון עולם (מסכת בבא מציעא, דף קי"ד ע"ב)

טעות, טעינו, טועים
האם שינוי עמדות הוא סימן לחולשה או דווקא לכוח? ואולי בכלל אין זה משנה, כי העיקר הוא לדבוק באמת? הרהורים לקראת יום הכיפורים (מסכת בבא בתרא, דף לב ע"א)

איזה מין אדם?
האם אדם הראשון היה כופר בעיקר או שמא חסיד גדול? (מסכת סנהדרין, דף לח ע"ב)

מודה ועוזב
המחשבה שאלוהים יכול לחטוא קשה, אך קשה ממנה המחשבה שהוא אינו שולט בגורלו ובגורל העולם (מסכת שבועות, דף ט ע"א)

אחטא ואשוב
מדוע אסור לסחור עם גוי הנמצא בדרכו לעבוד את אליליו, אך מותר לעשות זאת כשהוא שב? מה הדין במקרה שבו מדובר ביהודי? וכיצד קשורות השאלות האלה ליום הכיפורים? (מסכת עבודה זרה, דף לב ע"ב-לג ע"א)

רוצים שינוי?
המציאות משתנה, הנסיבות אחרות, הצרכים מתחלפים והתיקון חייב להגיע. אבל האם מותר לשנות את דבר אלוהים? (מסכת זבחים, דף לג ע"א)

הכתם האנושי
עד כמה יכול האדם לנקות את הכתמים שדבקו בו ובחייו ובאלו נסיבות יחפוץ לעשות כן? אנימסכמת את הדיון התלמודי של הפרק (מסכת זבחים, צח ע"ב)