יהודים וגויים image
הסתר פנים של מטה
כיסוי האברים המוצנעים בעת הרחצה עלול להיתפס כהסתרת ברית המילה וכניסיון כפירה בשייכות לעם ישראל.
על דילמות של גילוי וכיסוי (מסכת שבת, דף מא ע"א)

רפואה משלימה
לאמורי יש דרכי ריפוי משלו. גם אם בכוחם של ביצת חרגול, שן שועל או מסמר מן הצלוב לרפא, נשאלת השאלה אם מותר בכלל להשתמש בהם. ועוד בשבת (מסכת שבת, דף סז ע"א)

אל תקרא לי אח
אז מי עדיף – אלה שמכבדים את זהותו השונה של ה"אחר", ולכן מסירים אחריות ממעשיו, או אלה שלוקחים אחריות עליו ועל מעשיו, כאילו היה אחיהם ממש, ובכך מסרבים להכיר בהגדרתו העצמית לזהות שונה? (מסכת פסחים, דף כא ע"א)

זמן סוכה
מה משותף לגויים, נשים, בהמה וכותים? שאינם חייבים במצוות הסוכה. הקטע הבא תוהה מהם הקריטריונים המגדירים כשרותה
של סוכה, ומציע נקודות מבט שונות לשאלה זו (מסכת סוכה, דף ח ע"ב)

אהובת הקצין היווני
כל משפחתה של מרים בת בילגה, שהתחתנה, רחמנא ליצלן, עם גוי גמור, נענשה. אני לא מוכנה שתקראו לה בוגדת
(מסכת סוכה, דף נו ע"ב).

צבע הכסף
מדוע גוי מחויב לשלם ליהודי על נזקי שורו בעוד היהודי פטור מכך, או במילים אחרות: האם יש נימוקים ערכיים ודתיים
לאפליה בין נוכרים ויהודים בדיני ממונות? (מסכת בבא קמא, דף לח ע"א)

הקהה את שיניו או קפד ראשו
האם יהדותו של אדם תלויה במטען הגנטי שלו? האם גוי רחמן הוא בחזקת יהודי? ואיך כל זה מתקשר ליום הזיכרון לשואה?
(מסכת בבא קמא, דף קי"ז ע"א)

ומעל הזמן מצווה ברכה
שבע מצוות בני נח יכולות להסגיר את ההדגשים הדתיים והחברתיים שאמורים לעמוד בבסיסה של כל חברה אנושית.
לקראת יום הזיכרון לשואה (מסכת סנהדרין , דף נו ע"ב)

גיור מוגן
ההוקעה מחיק היהדות הולידה את אחד האויבים המרים של עם ישראל – עמלק. מה היה קורה אילולא השיבו את פניה
של תמנע ריקם, ויותר מכך – מה היה קורה אילו היינו מרחיקים מעלינו עוד גרים שביקשו להצטרף לדת משה ואברהם?
(מסכת סנהדרין, דף צט ע"ב)

חובה ומחוייבות
האם העובדה שקבלת התורה נכפתה על בני ישראל מאפשרת להם להתנער ממנה, או דווקא מבטיחה שישמרו אותה לנצח?
(מסכת עבודה זרה, דף ב ע"ב)

אבל החן
גויה יפה גרמה לרבי עקיבא לבכות. יופיו של האחר מזכיר לנו לא רק את סופיותו - אלא גם את הסופיות שלנו (מסכת עבודה זרה, דף כ ע"א)

אחטא ואשוב
מדוע אסור לסחור עם גוי הנמצא בדרכו לעבוד את אליליו, אך מותר לעשות זאת כשהוא שב? מה הדין במקרה שבו מדובר ביהודי?
וכיצד קשורות השאלות האלה ליום הכיפורים? (מסכת עבודה זרה, דף לב ע"ב-לג ע"א)

התרגיל המסריח
מאחורי קושייתו המשעשעת (והריחנית!) של רב אשי מסתתר רעיון מעורר מחשבה, שכדאי לקחת איתנו בצאתנו אל הסוכה
(מסכת עבודה זרה, דף מא ע"א)

אל תתפתו לזרים
יפתח הקריב את בתו, מישע זבח את בנו ואברהם עקד את בנו – המעשה הנורא הועיל לשלושתם. האם קורבן אדם הוא
רצון האל? (מסכת עבודה זרה, דף נה ע"א)

יין הרע
מהי המידה הראויה לשיתוף פעולה בין יהודים לגויים בייצור יין ואיך כל זה קשור לפחד והנאה? (מסכת עבודה זרה, דף נט ע"ב)

מה יגידו השכנים?
למה חשוב לנו מה חושבים עלינו אחרים והאם אנחנו באמת רוצים לדעת? (מסכת עבודה זרה, דף ע ע"א)

כלים שלובים
המשנה האחרונה ב"עבודה זרה"מגדירה את תהליך ההכשרה שצריכים לעבור כלים המועברים משימושם של גויים לידי יהודים.
אני נפרדת ממסכת מרתקת אבל לא מהשאלות המהותיות שעולות בה (מסכת עבודה זרה, דף עו ע"ב)

מחמת המיאוס
מי מבין השלושה הכי מאוס? בן נכר, ערל בשר או ערל לב? (מסכת זבחים, דף כב ע"ב)

בבשר החי
מהם כללי ההלכה ביחס לאכילת בשר חי ואיך הם קשורים להבדל העקרוני בין יהודים לגויים? אני נותנת תשובות –
גם כשלא נוח לשמוע אותן (מסכת חולין, דף לג ע"א)

הכל מתחיל בראש
מדוע חיילים מטמאים את הבית, איך נתגלגלה קרקפתו של ר' ישמעאל לידי מלכי רומי, וכיצד קשורים הדברים למאבק המיתולוגי
שבין עשו ליעקב? על הקשר בין טומאה, מוות וכוח (מסכת חולין, דף קכ"ג ע"א)

תרומה למען השם
מה מניע אדם לא יהודי לתרום חפץ לבית כנסת? ומה יעשו פרנסי הקהילה אם ברצונם להחליף את התרומה? על נדבנות, נדודים
וזיכרון (מסכת ערכין, דף ו ע"ב)

ארץ יושביה
מדוע הגמרא במסכת תמורה מטילה ספק בהיתר לקבל קורבן בהמה שמקורו בחו"ל? אולי העניין קשור בחיוב לקבל קורבנות דומים גם מידי לא-יהודים החיים בארץ (מסכת תמורה, דף כא ע"א)

להרבות טוב בעולם
השליט אלכסנדרוס שואל את זקני הנגב איך זוכים באהדת הקהילה, והם עונים לו בדיוק ההפך ממה שהוא חושב. אני חושבת על מה שלמדו הצעיר והזקנים מהמפגש הבין-דורי (מסכת תמיד, דף לב ע"א)