מנהיגים תנ"כיים image

יופיו של החטא
הדיון התלמודי בפרק החמישי של מסכת שבת מבצע שני מהלכים מקבילים - מחד, הוא מפרש מחדש פסוקים שמציגים דמויות תנ"כיות כחוטאות ו"מזכה" אותן; מאידך, הוא מרחיב את גבולות החטא ודן את אותן דמויות לפי סטנדרטים מחמירים עוד יותר (מסכת שבת, דפים נה ע"ב-נו ע"א)

מחפשים את השקלים
במסכת שקלים מוצגים שני הסברים לעושרו החומרי של משה: המבט הביקורתי רואה במשה פרזיט המתפרנס על חשבון הציבור, ואילו המבט המשבח רואה בו דוגמה חיה לשכר האלוהי המשולם – בכסף ממש – לצדיקים. מי צודק? (ירושלמי, שקלים מט ע"א; ה, ב).

הגדול מחברו
מה הפחיד כל כך את שלמה המלך, שבגללו הוא הציב שישים שומרים חמושים מסביב למיטתו (מסכת גטין, דף סח ע"ב)

כל הגדול מחברו
לא בכדי נאמר "כל הגדול מחברו – יצרו גדול ממנו", שכן סכנות רבות אורבות בפני תלמידי חכמים. הצניעות היא אחת הדרכים העיקריות להתחסן מפניה (מסכת סנהדרין, דף קב ע"ב)

בוקר טוב אליהו
אליהו, הנביא שהרג את נביאי הבעל נשלח למסע שגרם לו להחליף את הקנאות בתיקון עולם (מסכת בבא מציעא, דף קי"ד ע"ב)

תהודת אחריות
לשאלת האחריות של אבות למעשי צאצאיהם וחינוכם יש גם צד הפוך - אחריות הבנים לקודמיהם. (מסכת בבא בתרא, דף קט ע"ב)

צער השתיקה

את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק? השלמה עם רוע הגזירה? או אולי התרסה? (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

הפוסל במומו

לכאורה השוני בין אדם לאדם יכול להימדד בסרגל אחיד, שכן רק כך ניתן להגדיר בוודאות מי "שווה" ומי "בעל מום". אני מסבירה את המום המבני בשיטה זו ואיך הוא קשור למשה רבנו (מסכת בכורות, דף מד ע"א)

על דעת עצמו
בשלושה מקרים פעל משה בלי להתחשב בעמדה האלוהית, ואלוהים קיבל את החלטתו. האם הצליח הנביא להקדים את הצו האלוהי או שאולי בחר להתנגד לו? אני מסבירה איך לא הכל תורה מסיני (מסכת שבת, דף פז ע"א)