מסכת כריתות image
מין זה שאיננו אחד
המשנה הראשונה במסכת כריתות דנה בעונשו של אדם שעובר את כל העבירות שעונשן הוא כרת, אולם העובדה שחלק מהעבירות
"נשי" או "גברי" בלבד מזכירה כי הדיון המשנאי לעולם אינו נייטרלי מבחינה מגדרית (מסכת כריתות, דף ג ע"א)

צפה פגיעה
כדי למנוע תקלה עתידית, כבר בימי רבן יוחנן בן זכאי בוטלה מן הגרים הדרישה להפריש רבע דינר לקורבנם. אני מבררת מה יכול
לפגוע גם אחרי שמתגיירים (מסכת כריתות, דף ט ע"א)

אם שותים לא מלמדים
למרות שרב פוסק כי בעת שכרות אסור להורות הלכה אך מותר ללמד, נדמה שהוא מעדיף להישאר פיכח. אני מבררת מה פשר התנהגותו, וכיצד היא קשורה לחג הפסח הבא עלינו לטובה (מסכת כריתות, דף יג ע"ב)

מלחמת מעמדות
מה משמעות הדיון התלמודי בביטול היררכיות כאשר עצם הדברים רוויים בקביעת היררכיות בין המתדיינים? אני נפרדת ממסכת כריתות בתקווה להרבות שלום בעולם (מסכת כריתות, דף כח ע"ב)