מסכת מנחות image
מנחה נכונה
לקורבן הצנוע והזול, מנחה, טווח משמעויות נרחב: הוא יכול לרומם את מקריבו כמו גם להשפילו. הכל תלוי בהקשר (מסכת מנחות, דף ו ע"א)

דעת מיעוט
גם אם רוצים אי אפשר להתעלם ממנו, ועדיין, האם מיעוט טמא עשוי לפגום בציבור שלם? (מסכת מנחות, דף טו ע"א)

גם אתה יכול להשפיע
מה מבטל את מה? מעט בשר נבלה בתוך כמות גדולה יותר של בהמה שחוטה או ההפך. איפה ממוקם הכוח להשפיע: בקבוצת הרוב או דווקא בקרב המיעוט (מסכת מנחות, דף כג ע"א)

למה ערבה הערבה?
אפשר להתווכח מה כל אחד מהמינים מסמל ומה הם מסמלים יחדיו, אבל לפחות דבר אחד ודאי - אין אפשרות לקיים את מצוות ארבעת המינים בלי לכלול את כולם ביחד (מסכת מנחות, דף כז ע"א)

זה שאינו יודע לשאול
את התלמיד החכם פלימו, ששאל שאלה מתריסה, הוציאו מחוץ לבית המדרש ואילו האב ששאל שאלה דומה קיבל מענה. על גבולות הלגיטימיות של הקושיות שלנו (מסכת מנחות, דף לז ע"א)

על אילנות ויוחסין
האם די בזכות אבות כדי להבטיח את מעמד הצאצאים? מומלץ, גם למי שיכול להיתלות באילנות גבוהים, להיזהר שלא ליפול מהם
(מסכת מנחות, דף נג ע"א)

אחרי הספירה
הצדוקים חשבו כי מועדי תחילת ספירת העומר וחג השבועות נקבעו על סמך העונג שהם מעניקים לעם ישראל, ואילו הפרושים סברו שהעניינים קצת יותר מורכבים מזה. כולנו יודעים איזו גרסה ניצחה (מסכת מנחות, דף סה ע"א-ע"ב)

האתיקה של הניצחון
רבי יהודה בן נחמיה גבר על בר הפלוגתא שלו במחלוקת עקרונית, אך הפגין את השמחה באופן לא ראוי (מסכת מנחות, דף סח ע"ב)

על הסכין
אחת השאלות היסודיות בחוויה הדתית היא האם לחפצים המשמשים לפעילות דתית יש כוח משלהם, או שמא "כוח" זה מוענק להם רק מידי המאמינים (מסכת מנחות , דף עח ע"ב)

ושכנתי בתוכם
הדיון בפרק התשיעי של מסכת מנחות עומל קשות כדי לדחות את הרעיון שהאל נהנה במשהו מעבודת המקדש וממרכיביה החומריים. דווקא דרך מאמץ זה אני מזהה את הדמיון האפשרי שבין חדרו של אדם ומשכנו של אלוהים (מסכת מנחות, דף פו ע"א)

קניין רוחני
גם רעיונות אפשר לגזול או לחלופין לתבוע עליהם בעלות. כשריש לקיש לקיש סמך את ידיו על תלמידו רבי אלעזר וחלק עמו את מחשבותיו הוא סמך עליו שיביא את דבריו בשם אומרם (מסכת מנחות, דף צג ע"ב)

פותחים שולחן
את מזבח המקדש החליף אחרי החורבן השולחן הפרטי, שירש ממנו את הכוח לכפר והעניק הכוונה לאופן שבו אפשר להתמודד עם האבל
(מסכת מנחות, דף צז ע"א)

מרוב עצים
האדם הפשוט שרצה לקחת חלק בעבודת הקודש היה רשאי להביא עצים למקדש. חיפשתי בנוהג משמעות - ומצאתי בעיקר אירוניה (מסכת מנחות, דף קו ע"ב)