מסכת מעילה
חלק אלוה ממעל
מה דינו של דם הקרבנות שמשמש בעבודת המקדש? הדיון במסכת מעילה מבקש להבין את האפשרות להשתמש בדם זה לצרכי חולין דרך הבנת הקשר בינו לבין האל. אני מדברת על קודש, חול והקשר בין דם לתורה (מסכת מעילה, ד, יא ע"א)
יש מעלה במעילה?
הברייתא קובעת כי מעילה היא שינוי והתקה של דבר כלשהו מתפקידו, מקומו או משמעותו המקוריים והצבתו במסגרת אחרת. אני מבררת איך הפסיקה הזו מתיישבת עם השאיפה לשינוי ותיקון (מסכת מעילה, דף יח ע"א-ע"ב)