מסכת עירובין image
במבוי סתום
התלמוד שואל מה ההבדל בין סוכה למבוי? אך אבוי, התשובות שניתנות מהופכות זו לזו... (מסכת עירובין, דף ב ע"א)

לא בחרתי לבוא לעולם
בית הלל ובית שמאי חולקים על השאלה הקיומית: האם כדאי להיוולד. אני נזכרת בשיחות של מתבגרים ומנסה להבין איך מחלוקות כאלה מוכרעת בהצבעה? (מסכת עירובין, דף יג ע"ב)

בין אדם לחברו
הדיון התלמודי בפרק השלישי של מסכת עירובין במשנה מנסה לשרטט שתי גישות ליחס שבין ה"חבר", שקיבל את סמכות החכמים, לבין "עם הארץ". מבין השיטין עולות גישות שונות ליחס שבין מחויבותו הדתית של היחיד לבין מחויבותו לקהילה (מסכת עירובין, דף לב ע"ב)

כבוד האדם וחירותו
אם מישהו הוצא בעל כורחו מתחום השבת, אסור לו להלך יותר מארבע אמות במקום שבו הוא נמצא כעת. אבל מה קורה אם הפסיקה מתנגשת עם שמירה על כבוד הבריות (מסכת עירובין, דף מא ע"ב)

הלב הנבון
מהי המשמעות של לימוד הגמרא ואיך היא קשורה לרוחבו של הלב? אני משיבה בהתרגשות... (מסכת עירובין, דף נג ע"א)

בין מורה למורא
האם מותר לרב ללמד הלכה במקום בו שוכן רבו? אני שוב מוכיחה שפשטות היא לא בדיוק אחת מהתכונות המובהקות של התלמוד
(מסכת עירובין, דף סב ע"ב)

איזהו בית?
מה משפיע יותר על הגדרת מקום כ"בית" – חופש הבחירה היכן למקם את התחום הספציפי, או החופש לבחור מה, איך וכמה לעשות בתוכו? (מסכת עירובין, עב ע"ב-עג ע"א)

מישהו מטפל בך
כיצד יידע בעל הבית אם העירוב שהוא עושה בעבור אחרים כולל אותם, והאם תמיד נניח שמי שלא מסרב לשותפות, למעשה מסכים לקיומה? (מסכת עירובים פב ע"ב).

מחאה נגד המוחים
האם נשים רשאיות לקיים את מצוות הנחת התפילין? רשמים ומסקנות בעקבות ניסיון הרפורמה של מיכל בת כושי ואשת יונה (מסכת עירובין, דף צו ע"א-ע"ב)

ומי ינקה?
מי עדיף שייכנס להיכל כדי "לבנות, לתקן ולהוציא את הטומאה", במקרה שאין כוהנים טהורים – כוהן טמא, או כוהן בעל מום? התלמוד מציע שתי תשובות הפוכות, כל אחת וטעמה (מסכת עירובין, דף קה ע"א)