צדק וכלכלה image
ותודה לתודוס
הסיסמה "תן לכסף שלך ללמוד תורה במקומך" אולי טובה לשכנוע עשירים לפתוח ארנקיהם ולתרום לחכמים, אבל סיפורו של תודוס איש רומי מלמד שיש לה מחיר יקר (מסכת פסחים, דף נג ע"ב)

צבע הכסף
מדוע גוי מחויב לשלם ליהודי על נזקי שורו בעוד היהודי פטור מכך, או במילים אחרות: האם יש נימוקים ערכיים ודתיים
לאפליה בין נוכרים ויהודים בדיני ממונות? (מסכת בבא קמא, דף לח ע"א)

מלחמת רשות
סיפור משנאי על סיקול אבנים מעלה שאלות על המרחב הפרטי והציבורי: למי יש אחריות על רשות הרבים? האם רשות היחיד באמת שייכת ליחיד? ואולי האידיאל הוא לחיות בעולם ללא בעלויות? (מסכת בבא קמא, דף נו ע"א)

למי יש יותר כבוד
מי שפוגע באדם חייב לפצות אותו, אך באילו קריטריונים מודדים את מידת הבושה שנגרמה לאדם? (מסכת בבא קמא, דף פו ע"א)

לא תגנוב, לא תרצח
רוב בני האדם יימנעו ככל יכולתם מפגיעה גופנית באדם אחר, אך יהססו פחות לפני פגיעה ברכושו. הפרק האחרון במסכת בבא קמא מזכיר לנו שההבדל בין רצח לגזל לא כל כך גדול, וגם שכולנו, במידה זאת או אחרת, רוצחים (מסכת בבא קמא, דף קי"ט ע"א)

לשאת ולתת
האם אנחנו נותנים לאחרים את מה שהם צריכים ומבקשים, או שמא אנחנו מוכנים להעניק רק את מה שקל ונעים לנו לתת?
(מסכת בבא מציעא, דף ל ע"ב)

אל תהיה צודק, היה חכם
רימו אותך? פגעו בך? לא כדאי לשקוע בכעס ובכאב. התרעומת והעלבון, גם אם הם מוצדקים, מקשים על ההתקדמות
ומכבידים על הנפש (מסכת בבא מציעא, דף נב ע"ב)

שלום בתשלומים
האם גם ברכת שלום תמימה יכולה להיחשב כקבלת ריבית על הלוואה? (מסכת בבא מציעא, דף עה ע"ב)

שברת -שילמת
כיצד יש להעניש את מי שנשכרו לעבודה מסוימת ולא מילאו את חובתם? האם מותר לתת לכעס המוצדק להתגבר על
החמלה והמוסר? (מסכת בבא מציעא, דף פג ע"א)

שובר שוויון
כאשר האב נפטר והנכסים מועטים מתחדדת שאלת חלוקת הירושה (מסכת בבא בתרא, דף קמ ע"ב)

שבט אחים
דיונים כלכליים בין אחים עשויים לאפשר הצצה אל מערכת היחסים הבעייתית והכואבת ביניהם (מסכת בבא בתרא, דף קנ"א ע"א-ע"ב)

מעדן כהנים
מדוע נהנים הכהנים מאפשרויות והיצע קולינארי כשל מלכים? על כבוד, יוקרה והרבה פנטזיות (מסכת זבחים, דף צא ע"א)

מנחה נכונה
לקורבן הצנוע והזול, מנחה, טווח משמעויות נרחב: הוא יכול לרומם את מקריבו כמו גם להשפילו. הכל תלוי בהקשר
(מסכת מנחות, דף ו ע"א)

מרוב עצים
האדם הפשוט שרצה לקחת חלק בעבודת הקודש היה רשאי להביא עצים למקדש. חיפשתי בנוהג משמעות -
ומצאתי בעיקר אירוניה (מסכת מנחות , דף קו ע"ב)

מי צריך קבלות?
האם פוסק ההלכה מונע משיקולים רציונליים או רגשות ואינטרסים? אני פותחת מתנות כדי להגיע לתשובה
(מסכת חולין, דף קל"ב ע"ב)

תביא קצת דינרוס
שק דינרים נוחת באורח פלא בבית המדרש. הכהן ר' אמי לוקח את הכסף ומשתמש בו לפי הבנתו, אבל מי באמת רשאי
לקחת את הכסף הזה? (מסכת חולין, דף קל"ד ע"ב)

אין מתנות חינם
הדיון במסכת בכורות באיסור על המרת התרומות והמעשרות לכוהנים בשכר-עבודה מטיל דווקא על הכוהנים את האחריות
לעבירה על איסור זה. האם זו דרכה המתוחכמת של הגמרא להסתייג מרעיון מתנות הכהונה כולו? (מסכת בכורות , דףכו ע"ב)

מחיר הבושה
הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם".
השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (מסכת ערכין, דף טו ע"א)

מאיפה הכסף?
בדיון התלמודי מתעוררת מחלוקת לגבי מהותו של האתנן האסור להתקבל על המזבח. אני מנסה לברר מה נחשב לאתנן ומהי בכלל ההגדרה של זנות (בבלי, מסכת תמורה, דף כט ע"ב - ל ע"א)