תיקון ההלכה ותיקון העולם image
כל זמן שהנר דולק
על פי המשנה במסכת שבת, אחד התנאים המתירים כיבוי נר בשבת הוא הדאגה לשלומו של חולה עייף. אני רואה בדיון התלמודי במשנה זו אמירה עקרונית בדבר עדיפותה של נשמת האדם החי, "נר ה'", על פני נר החומר הדומם
(מסכת שבת, דף ל ע"ב)

הקץ לנשק?
האם ביום שבת יכולים גברים לצאת עם נשק למרחב הציבורי? כדי לענות על זה, אני בוחנת את ההקבלה המשנאית בין כלי ההרג והמלחמה לתכשיטים (מסכת שבת, דף סג ע"א)

כולם קופצים עכשיו
לא פעם דווקא פורעי החוק – אותם אמיצים המעזים נגד חוסר הצדק המוסרי, המצוי לא פעם בתוך הנורמה מסייעים
לתיקון המציאות (מסכת גטין, דף לה ע"א)

סטייה קטנה
האם התחשבות ברגשות או במציאות הפוליטית יכולה להחשב לסיבה טובה כדי להגמיש את החוקים? (מסכת גטין, דף נה ע"א)

מלחמת רשות
סיפור משנאי על סיקול אבנים מעלה שאלות על המרחב הפרטי והציבורי: למי יש אחריות על רשות הרבים?
האם רשות היחיד באמת שייכת ליחיד? ואולי האידיאל הוא לחיות בעולם ללא בעלויות? (מסכת בבא קמא, דף נו ע"א)

אפשר גם אחרת
האם אדם יכול להשתנות, לתקן את דרכיו ולהיוולד מחדש, ואולי לעולם לא יוכל להיפטר ממשא חייו הקודמים?
(מסכת בבא קמא, דף סה ע"ב-סו ע"א)

יצא בשן ועין
למה שמח רבן גמליאל לאחר שגרם לעבדו להתעוור? (מסכת בבא קמא, דף עד ע"ב)

עוף גוזל
כמו כל הורה, גם אלוהים יודע שילדיו לא יוכלו להיות בוגרים, ריבוניים ואחראים לגורלם בלי התנתקות מסוימת ממנו
(מסכת בבא מציעא, דף נט ע"ב)

עדי יסוד נחריבה
מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בעניין חורבה ששופצה ללא רשות בעליה מעלה שאלה עקרונית: האם כדי לתקן את החיים
ואת העולם צריך, לפני הכל, להרוס אותם? (מסכת בבא מציעא, דף קא ע"א)

בוקר טוב אליהו
אליהו, הנביא שהרג את נביאי הבעל נשלח למסע שגרם לו להחליף את הקנאות בתיקון עולם (מסכת בבא מציעא, דף קי"ד ע"ב)

טעות, טעינו, טועים
האם שינוי עמדות הוא סימן לחולשה או דווקא לכוח? ואולי בכלל אין זה משנה, כי העיקר הוא לדבוק באמת? הרהורים לקראת יום הכיפורים (מסכת בבא בתרא, דף לב ע"א)

זכות הצעקה
אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה
אינה אלא אשליה? (מסכת בבא בתרא, דף קי"ח ע"א)

בכבוד רב
כיצד על תלמיד לנהוג כשהוא מגיע למסקנה שרבו טועה? (ב"ב קל ע"ב-קל"א ע"א)

דיני פשרות
ההבחנה בין דין לפשרה היא הכרחית בשביל השופטים, שאמורים למלא את תפקידם באכיפת החוק האלוהי בצורה הכי
מסורה ומיטיבה (מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב)

ישן מפני חדש תוציא?
מה קורה כשחכם מחכמי ישראל ממרה את פי בית הדין הגדול, ופוסק הלכה הנסמכת על לימוד עצמאי, בניגוד לדעתם המפורשת?
(מסכת סנהדרין, דף פח ע"א)

מי כאן המבוגר האחראי?
גם פסיקה של בית דין יכולה להוביל לעבירה – אבל למי האחריות האמיתית לביצועה? (מסכת הוריות, דף ג ע"ב)

רוצים שינוי?
המציאות משתנה, הנסיבות אחרות, הצרכים מתחלפים והתיקון חייב להגיע. אבל האם מותר לשנות את דבר אלוהים?
(מסכת זבחים, דף לג ע"א)

קדוש קדוש קדוש
הדיון על מיקומו של המזבח מעורר את השאלה מה הופך מקום למקודש, ומכאן העניינים רק נעשים מורכבים יותר:
כיצד נוכל לדעת שיסודות הפולחן הדתי הם אכן יציבים וכיצד נוודא שהמערכת הדתית אכן מתואמת עם העבר?
(מסכת זבחים, דף סב ע"א)

לא ללכת אחרי העדר
מהדיון בעדרים שבהם מעורבים בעלי חיים כשרים ופסולים להקרבה ניתן ללמוד גם על היחס לקיבעון מחשבתי על הצורך
בבחינה מחודשת של רעיונות, עמדות וערכים (מסכת זבחים, דף עג ע"א-ע"ב)

חמוּר קופץ בראש
הדיון בהלכות שחיטה במסכת חולין חושף את המסר ההלכתי הכפול ביחס להחמרה: גם מה שמותר לפי דין מתואר
פעמים רבות כמשהו שרצוי מאוד להימנע ממנו (מסכת חולין, דף לז ע"ב)

ימים יגידו
אחת ההגבלות המוטלות על עבודת הקורבנות היא האיסור לשחוט את הבהמה וולדה באותו יום. אני בוחנת האם מאחורי
הפסיקה ניצבים מניעים מוסריים או הלכתיים ואיך מתנהל המאבק ביניהם (מסכת חולין, דף פג ע"ב)

מי צריך קבלות?
האם פוסק ההלכה מונע משיקולים רציונליים או רגשות ואינטרסים? אני פותחת מתנות כדי להגיע לתשובה
(מסכת חולין, דף קל"ב ע"ב)

אין מתנות חינם
הדיון במסכת בכורות באיסור על המרת התרומות והמעשרות לכוהנים בשכר-עבודה מטיל דווקא על הכוהנים את האחריות
לעבירה על איסור זה. האם זו דרכה המתוחכמת של הגמרא להסתייג מרעיון מתנות הכהונה כולו? (מסכת בכורות , דף כו ע"ב)

עורה של תורה
מדוע ביקש ר' יהושע לקבוע כי עורה של בהמה מתה יכול לשמש כ"תחליף אם" לולד? אני נפרדת ממסכת בכורות עם הרהורים
על התורה כחפץ מעבר ועל הקשר שבין מוות לחיים חדשים (מסכת בכורות, דף נז ע"ב)

פרדוקס 40 המלקות
למרות שההלכה אוסרת על המרת בהמה שהוקדשה לקורבן בבהמה אחרת, מי שעושה זאת ייענש ב-40 מלקות.
על המשמעות של איסורי התורה ועל המציאות שהם או הפרתם יוצרת (מסכת תמורה, דף ד ע"ב)

צפה פגיעה
כדי למנוע תקלה עתידית, כבר בימי רבן יוחנן בן זכאי בוטלה מן הגרים הדרישה להפריש רבע דינר לקורבנם. אני מבררת מה יכול
לפגוע גם אחרי שמתגיירים (מסכת כריתות, דף ט ע"א)

הכלה המשוחררת
ישנם מקרים שבהם הדיון ההלכתי היבש מופיע בבית המדרש בדמות אדם, חיה ונושמת. כך קרה עם בתו של ר' ישמעאל המנוח,
שבדיון במסכת נידה ביקשה את עזרת חבריו להשתחרר מנישואין שנכפו עליה בעודה קטנה (מסכת נידה, דף נב ע"א)

ושוב הכתם נשאר
כתמי הדם שמילאו את הדיון ההלכתי גרמו לחכמינו אי נוחות. הם ניסו להסיר כמה כתמים עקשניים, אך לא הצליחו להעלים אותם לגמרי (מסכת נידה, דף נט ע"א)

כלה כחמורה
דיני הנידה של הכלה שונים מאלה החלים על יתר הנשים. אם היא נישאת לפני קבלת המחזור זה בכלל סיפור אחר.
אני מתעמקת בסיפורה של "תינוקת" (מסכת נידה, דף סה ע"ב)