גוף מיניות וכוח image
לצרכי שמים
מהי קבלת עול מלכות שמים? אני, בעקבות הדיון בפרק השני של מסכת ברכות, על הקשר שבין הפנייה לצרכים הגופניים לבין מחויבות שלמה לאל (מסכת ברכות, דף יד ע"ב-טו ע"א)

נערות וששת
בדיון העוסק בפיתויים שמציבה האישה בפני הגבר ובסכנות לחבל בטוהרת בתפילה, מגיח הרב ששת ומציל את המצב
עם קצת אירוניה (מסכת ברכות, דף כד ע"א)

אוכל, שתייה, גבר, אישה
האכילה יחד היא צעד ראשון לאינטימיות? חכמינו יגידו לכם שכן ויציבו סייגים כדי שארוחה לא תהפוך לעבירה. אני מתקשה להשתכנע
(מסכת שבת, דף יג ע"א)

הסתר פנים של מטה
כיסוי האברים המוצנעים בעת הרחצה עלול להיתפס כהסתרת ברית המילה וכניסיון כפירה בשייכות לעם ישראל.
על דילמות של גילוי וכיסוי (מסכת שבת, דף מא ע"א)

הקץ לנשק?
האם ביום שבת יכולים גברים לצאת עם נשק למרחב הציבורי? כדי לענות על זה, אני בוחנת את ההקבלה המשנאית בין כלי ההרג והמלחמה לתכשיטים (מסכת שבת, דף סג ע"א)

סודו של הסיד
הדיון התלמודי בכמות הסיד המותרת לטלטול בשבת הופך להתלבטות מסועפת בדבר טיב, דרך ועצם עובדת שימושן של נשים באיפור ובקוסמטיקה. בעקבות הגמרא, אני מהרהרת בקשר שבין הורות, נשיות וטיפוח עצמי (מסכת שבת, דף פ ע"ב)

רק לבנות
גם בתלמוד נדרשים לסוגיות קוסמטיות הרות גורל: האם מותר לתלוש לגברים שערות לבנות ביום שבת. הרבה תמר דבדבני מזכירה שהיו טיפולים עוד לפני תקופת הלייזר (מסכת שבת, דף צד ע"ב)

דרישות צנועות
רב חסדא מחלק עצות לכולם ומקפיד על קו מנחה: שמירה על צניעות. אני תוהה אם זה עניין מוסרי או שהוא פשוט טיפוס פרקטי
(מסכת שבת, דף קמ ע"ב)

מחאה נגד המוחים
האם נשים רשאיות לקיים את מצוות הנחת התפילין? רשמים ומסקנות בעקבות ניסיון הרפורמה של מיכל בת כושי ואשת יונה
(מסכת עירובין, דף צו ע"א-ע"ב)

קמח מלא
האם גדולת הצאצאים באה להם בהכרח מאימם? האם הצלחתם של מי שגדלו במשפחה מעורערת היא בגדר מסר חיובי, משום שהיא מציגה התגברות על קושי או דווקא מסר שלילי, משום שהיא מבוססת על מודל לקוי? הסיפור המוזר והמעניין של קמחית (מסכת יומא, דף מז ע"א)

האח הגדול
מדוע בנותיו של רב נחמן העדיפו להישאר כלואות בשבי הנוכרי ולא להשתחרר לביתן? ומדוע רב עיליש ברח לאחר שצותת להן?
(מסכת גטין, דף מה ע"א)

הגדול מחברו
מה הפחיד כל כך את שלמה המלך, שבגללו הוא הציב שישים שומרים חמושים מסביב למיטתו (מסכת גטין, דף סח ע"ב)

א אש איש אישה
הדיון התלמודי בהגבלות על יצר המין מתחיל אמנם בנשים: "נשים דעתן קלות עליהן", אבל מהר מאוד עובר לגברים: כיצד,
אם בכלל, הם מסוגלים לעמוד ביצרם ולא ללכת שבי אחריו? (מסכת קידושין, דף פא ע"א)

תיאוריה או תכלס
הדיון בשאלה העתיקה האם הלימוד עדיף על המעשה (או להפך) מקבל תפנית מפתיעה כשרבי יוחנן נכנס לבית הכיסא
(מסכת בבא קמא, דף יז ע"א)

למי קראתם חבית
מקרה של תאונה בין קורה לחבית מסייע לחז"ל לקבוע מי אחראי לנזקים שנגרמים לאישה בעת תשמיש המיטה, אך הדיון
מעלה שאלה עקרונית: האם גם הנשים שותפות במעשה המיני? (מסכת בבא קמא, דף לב ע"א)

חן השקר
האמת ראויה ורצויה תמיד, אך לפעמים מותר, ואפילו כדאי, לסטות ממנה. השאלה היא מתי
(מסכת בבא מציעא, דף כג ע"ב-כד ע"א)

קשה להשגה
בין הלומדים לתורה יש מערכת יחסים רומנטית, ששיאה באהבה הדדית. התורה היא אהובה מתסכלת במיוחד ומסע החיזור
אחריה קשה ומתיש - מה צריך לעשות אדם כדי לשבות את לבה? (מסכת בבא מציעא, דף פה ע"א)

אין מעבר
שמירה על גבולות המרחב האישי והצבת חומות בין פנים לחוץ הן חלק הכרחי מהיחסים בין בני אדם,
אך צריך לזכור שיש לכך מחיר (מסכת בבא בתרא, דף ז ע"ב)

כתם לכל החיים
כולם מסכימים שאת הכביסה המלוכלכת צריך לכבס בבית - או לפחות בתוך החצר. השאלה היא מדוע
(מסכת בבא בתרא, דף נז ע"ב)

רוך וקושי
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול יופיה של רחל. ואולי הפגם
נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו? (מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)

נשוי וטעייה
יש משהו פגום בלהעמיד את בחירת לבך למבחן – גם אם כך אפשר לאתר בה את פגמיה שלה
(מסכת בבא בתרא, דף קמ"ו ע"א-ע"ב)

לפתח חטאת רובץ
מדוע יש למנוע בתוקף מאדם לספק את תאוותו, למרות ההכרה שמניעה זאת תוביל למותו? (מסכת סנהדרין, דף עה ע"א)

חכה חכה
לאיפוק, להימנעות, לשליטה העצמית ולהפניית היצר לכיוון חיובי יש מחיר כבד, אך גם שכר (מסכת שבועות, דף יח ע"א)

אבל החן
גויה יפה גרמה לרבי עקיבא לבכות. יופיו של האחר מזכיר לנו לא רק את סופיותו - אלא גם את הסופיות שלנו
(מסכת עבודה זרה, דף כ ע"א)

כלים שלובים
המשנה האחרונה ב"עבודה זרה" מגדירה את תהליך ההכשרה שצריכים לעבור כלים המועברים משימושם של גויים לידי יהודים.
אני נפרדת ממסכת מרתקת אבל לא מהשאלות המהותיות שעולות בה (מסכת עבודה זרה, דף עו ע"ב)

מחמת המיאוס
מי מבין השלושה הכי מאוס? בן נכר, ערל בשר או ערל לב? (מסכת זבחים, דף כב ע"ב)

מעדן כהנים
מדוע נהנים הכהנים מאפשרויות והיצע קולינארי כשל מלכים? על כבוד, יוקרה והרבה פנטזיות (מסכת זבחים, דף צא ע"א)

הקשר רחב
תולדות הזונה מיריחו מתוארים דרך ההיסטוריה היהודית ותחנות חייה הופכות למשל על אירועים לאומיים. אז מה באמת כל כך
מושך בדמותה של רחב? (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)

פותחים שולחן
את מזבח המקדש החליף אחרי החורבן השולחן הפרטי, שירש ממנו את הכוח לכפר והעניק הכוונה לאופן שבו אפשר
להתמודד עם האבל (מסכת מנחות, דף צז ע"א)

גיל ורעדה
היכולת לעסוק בעבודת קודש במקדש נקשרת גם להגדרות של גיל. מתי נגמרת הילדוּת ומתחיל תהליך ההזדקנות?
ידיים רועדות, חוסר שיווי משקל, בגידת הגוף – האם כל אלה שמורים רק לזקנה? אני חוגגת 40 (מסכת חולין, דף כד ע"ב)

הפוסל במומו
לכאורה השוני בין אדם לאדם יכול להימדד בסרגל אחיד, שכן רק כך ניתן להגדיר בוודאות מי "שווה" ומי "בעל מום".
אני מסבירה את המום המבני בשיטה זו ואיך הוא קשור למשה רבנו (מסכת בכורות, דף מד ע"א)

מחיר הבושה
הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם".
השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (מסכת ערכין, דף טו ע"א)

מאיפה הכסף?
בדיון התלמודי מתעוררת מחלוקת לגבי מהותו של האתנן האסור להתקבל על המזבח. אני מנסה לברר מה נחשב לאתנן ומהי
בכלל ההגדרה של זנות (בבלי, מסכת תמורה, דף כט ע"ב - ל ע"א)

מין זה שאיננו אחד
המשנה הראשונה במסכת כריתות דנה בעונשו של אדם שעובר את כל העבירות שעונשן הוא כרת, אולם העובדה שחלק
מהעבירות "נשי" או "גברי" בלבד מזכירה כי הדיון המשנאי לעולם אינו נייטרלי מבחינה מגדרית (מסכת כריתות, דף ג ע"א)

לפי צרכי השעה
הביקור בבית הכיסא חושף את העובדה שמאחורי התואר והמעמד כולנו יצורים הכפופים לצרכי הטבע. הדיון התלמודי במשנה
הראשונה במסכת תמיד מבקש לעמוד על המשמעויות התרבותיות של עובדה זו (מסכת תמיד, דף כז ע"ב)

הטבלה המחזורית
התורה קובעת כי דם המחזור מטמא את מה ומי שבא עימו במגע, אבל באיזה שלב בדיוק מתחילה הטומאה?
אני מטהרת את האווירה ומאחלת לכולם חג שבועות שמח (מסכת נידה, דף ב ע"א-ע"ב)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים
והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

דת, מדע, מוסר
בוויכוח הלכתי עם ר' ישמעאל, מביאים חכמים דוגמא מניסוי מזעזע שביצעה קליאופטרה בשפחותיה. אני סבורה שביסוד דחייתו
של ר' ישמעאל את ההוכחה מצויים לא רק שיקולים הלכתיים, אלא גם שיקולים אתיים (מסכת נידה, דף ל ע"ב)

הלכה בדרך הטבע
הדיון התחיל במחלוקת סביב השאלה האם לדם היוצא מין הרחם שני מקורות, טמא וטהור, או שההבחנה הזו מתקיימת רק
במישור ההלכתי. מהר מאוד הוא הפך למשהו הרבה יותר עקרוני. אני מבררת מה הם היחסים בין ההלכה לטבע
(מסכת נידה, דף לה ע"ב)

לא תמיד כדאי לשאת פרי
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו
לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים
(מסכת נידה, דף מז ע"א)

ושוב הכתם נשאר
כתמי הדם שמילאו את הדיון ההלכתי גרמו לחכמינו אי נוחות. הם ניסו להסיר כמה כתמים עקשניים, אך לא הצליחו להעלים אותם
לגמרי (מסכת נידה, דף נט ע"א)

כלה כחמורה
דיני הנידה של הכלה שונים מאלה החלים על יתר הנשים. אם היא נישאת לפני קבלת המחזור זה בכלל סיפור אחר. אני
מתעמקת בסיפורה של "תינוקת" (מסכת נידה, דף סה ע"ב)